Företrädaransvar

En företrädare för ett bolag som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har betalat bolagets skatteskulder kan tillsammans med bolaget bli skyldig att betala skatten. Finns det särskilda skäl kan företrädaren helt eller delvis befrias från betalningsskyldigheten.

Det är bolaget som primärt är betalningsansvarig. Företrädaransvaret gäller för att täcka bristen vilket innebär att företrädaren har rätt att återkräva bolaget på beloppet.

En grundläggande förutsättning för att en företrädare ska bli betalningsskyldig för ett bolags skatter och avgifter är att dessa inte har betalats och att det senast på förfallodagen inte heller har vidtagits verksamma åtgärder för att få tillstånd en samlad avveckling av bolagets skulder. Med verksamma åtgärder menas bland annat ansökan om konkurs eller företagsrekonstruktion. 

De nuvarande reglerna har kritiserats för att de har tillämpats för restriktivt. En utredning har nu tillsats för att bland annat förbättra möjligheten för fungerande företag att kunna fortsätta sin verksamhet utan att behöva avvecklas på grund av risken att företrädarna annars blir betalningsansvariga. Förslagen i utredningen har nu mynnat ut i mer eller mindre redan fastställd praxis inom området. Utredningen tar dock fram förslag på rådrum vilket troligtvis kan vara till nytta för vissa fungerande företags överlevnad.

Nyhetsarkiv

 • Ändrade momsregler vid e-handel mellan företag och konsumenter

  Nya regler för e-handel mellan företag och konsumenter föreslås träda ikraft den 1 juli 2021.

  Läs mer
 • Hantering av momsen om kunden inte kan betala

  Det kan förekomma att företaget inte får betalt för en faktura. Det kan då bli fråga om en konstaterad kundförlust. Vid en konstaterad kundförlust har säljaren rätt att sätta ner den utgående momsen utan att köparen behöver reglera den ingående skatten.

  Läs mer
 • Nedsättning av egenavgifterna under 2020

  Riksdagen har beslutat att sätta ned egenavgifterna med anledning av de ekonomiska konsekvenserna som har uppstått i samband med utbrottet av coronaviruset.

  Läs mer
 • Tidsbegränsad nedsättning av arbetsgivaravgifter

  Riksdagen har beslutat att arbetsgivaravgifterna för anställda ska sänkas till 10,21% under fyra månader, det vill säga under mars–juni.

  Läs mer
 • Tillfälligt anstånd med inbetalning av skatt

  Från och med den 30 mars 2020 ges en utökad möjlighet att få anstånd med betalning av skatt för företag som drabbats ekonomiskt av effekterna av coronaviruset. Det tillfälliga anståndet kan nu ges utöver de regler som redan gäller enligt skatteförfarandelagen, i vilken anstånd med betalning av skatter och avgifter ska beviljas om det finns synnerliga skäl eller om det kan antas vara till fördel för det allmänna.

  Läs mer