Hantering av momsen om kunden inte kan betala

Det kan förekomma att företaget inte får betalt för en faktura. Det kan då bli fråga om en konstaterad kundförlust. Vid en konstaterad kundförlust har säljaren rätt att sätta ner den utgående momsen utan att köparen behöver reglera den ingående skatten.

Det föreligger inte någon konstaterad kundförlust av den anledningen att det är en tvist om en fordrans storlek. Sker en omförhandling av priset ska säljaren i stället ställa ut en kreditnota och kunden ska i sin tur reglera den ingående momsen. Säljaren och köparen har även möjlighet att avtala om att beskattningsunderlaget inte ska ändras.


Vid en konstaterad kundförlust kan säljaren sätta ned beskattningsunderlaget utan att behöva utfärda en kreditnota. Köparen behöver då inte återföra den ingående momsen på det gjorda avdraget. Enligt Skatteverket kan en konstaterad kundförlust bero på att kunden saknar betalningsförmåga eller på att fordran är omöjlig att driva in. Vid en bedömning om det föreligger en konstaterad kundförlust ska hänsyn tas till samtliga relevanta omständigheter i det enskilda fallet. Som huvudregel ska säljaren göra sannolikt att kunden inte har möjlighet att betala skulden. Så är normalt fallet band annat om köparen är försatt i konkurs eller då säljaren har överlämnat fordran till Kronofogdemyndigheten, efter det att de har upprättat en utredningsrapport av vilken det framgår att köparen saknar tillgångar att fullt ut betala skulden.


På grund av osäkerheten vid bedömningen om det föreligger en konstaterad kundförlust som innebär att den tidigare utgående momsen går att begära tillbaka i skattedeklarationen, rekommenderas att man alltid gör ett ”öppet yrkande” vid begäran av nedsättning av den utgående momsen.

Nyhetsarkiv

 • Ny beloppsgräns för momsbefrielse

  Beloppsgränsen för momsbefrielse höjs från 30 000 till 80 000 kronor från och med den 1 juli 2022.

  Läs mer
 • Samfälligheter ska enligt Skatteverket nu redovisa moms

  Tjänster som har utförts av en samfällighetsförening till sina medlemmar har tidigare betraktats som momsfria. Nu har Skatteverket ändrat sin uppfattning och anser att denna omsättning är momspliktig. Detta innebär även att samfällighetsföreningar, eftersom de nu är tvungna att debitera utgående moms, i större utsträckning kommer ha rätt till avdrag för ingående skatt.

  Läs mer
 • Vad gäller avdragsrätten för konferens?

  Konferenser ses inte som representation ur ett avdragsperspektiv.

  Läs mer
 • Moms på presentkort - vad gäller?

  Presentkort är ett värdebevis som betalas i förskott. Momsmässigt skiljer man på enfunktionsvoucher och flerfunktionsvoucher.

  Läs mer
 • Jämkning av moms

  EU domstolen har i dom C-787/18 Sörgård Fastigheter, konstaterat att skyldighet att jämka inte kan åläggas annan än den som gjort avdraget.

  Läs mer