Hantering av momsen om kunden inte kan betala

Det kan förekomma att företaget inte får betalt för en faktura. Det kan då bli fråga om en konstaterad kundförlust. Vid en konstaterad kundförlust har säljaren rätt att sätta ner den utgående momsen utan att köparen behöver reglera den ingående skatten.

Det föreligger inte någon konstaterad kundförlust av den anledningen att det är en tvist om en fordrans storlek. Sker en omförhandling av priset ska säljaren i stället ställa ut en kreditnota och kunden ska i sin tur reglera den ingående momsen. Säljaren och köparen har även möjlighet att avtala om att beskattningsunderlaget inte ska ändras.


Vid en konstaterad kundförlust kan säljaren sätta ned beskattningsunderlaget utan att behöva utfärda en kreditnota. Köparen behöver då inte återföra den ingående momsen på det gjorda avdraget. Enligt Skatteverket kan en konstaterad kundförlust bero på att kunden saknar betalningsförmåga eller på att fordran är omöjlig att driva in. Vid en bedömning om det föreligger en konstaterad kundförlust ska hänsyn tas till samtliga relevanta omständigheter i det enskilda fallet. Som huvudregel ska säljaren göra sannolikt att kunden inte har möjlighet att betala skulden. Så är normalt fallet band annat om köparen är försatt i konkurs eller då säljaren har överlämnat fordran till Kronofogdemyndigheten, efter det att de har upprättat en utredningsrapport av vilken det framgår att köparen saknar tillgångar att fullt ut betala skulden.


På grund av osäkerheten vid bedömningen om det föreligger en konstaterad kundförlust som innebär att den tidigare utgående momsen går att begära tillbaka i skattedeklarationen, rekommenderas att man alltid gör ett ”öppet yrkande” vid begäran av nedsättning av den utgående momsen.

Nyhetsarkiv

 • Nedsättning av egenavgifterna under 2020

  Riksdagen har beslutat att sätta ned egenavgifterna med anledning av de ekonomiska konsekvenserna som har uppstått i samband med utbrottet av coronaviruset.

  Läs mer
 • Tidsbegränsad nedsättning av arbetsgivaravgifter

  Riksdagen har beslutat att arbetsgivaravgifterna för anställda ska sänkas till 10,21% under fyra månader, det vill säga under mars–juni.

  Läs mer
 • Tillfälligt anstånd med inbetalning av skatt

  Från och med den 30 mars 2020 ges en utökad möjlighet att få anstånd med betalning av skatt för företag som drabbats ekonomiskt av effekterna av coronaviruset. Det tillfälliga anståndet kan nu ges utöver de regler som redan gäller enligt skatteförfarandelagen, i vilken anstånd med betalning av skatter och avgifter ska beviljas om det finns synnerliga skäl eller om det kan antas vara till fördel för det allmänna.

  Läs mer
 • Åtgärder på skatteområdet med anledning av coronaviruset

  Många arbetsgivare drabbas nu av ett plötsligt inkomstbortfall samtidigt som kostnaderna för anställda kvarstår.

  Läs mer
 • Är sommarpresenten till din kund avdragsgill?

  Reklam och representationsgåvor är avdragsgilla med högst 300 kr ex moms.

  Läs mer