Hantering av momsen om kunden inte kan betala

Det kan förekomma att företaget inte får betalt för en faktura. Det kan då bli fråga om en konstaterad kundförlust. Vid en konstaterad kundförlust har säljaren rätt att sätta ner den utgående momsen utan att köparen behöver reglera den ingående skatten.

Det föreligger inte någon konstaterad kundförlust av den anledningen att det är en tvist om en fordrans storlek. Sker en omförhandling av priset ska säljaren i stället ställa ut en kreditnota och kunden ska i sin tur reglera den ingående momsen. Säljaren och köparen har även möjlighet att avtala om att beskattningsunderlaget inte ska ändras.


Vid en konstaterad kundförlust kan säljaren sätta ned beskattningsunderlaget utan att behöva utfärda en kreditnota. Köparen behöver då inte återföra den ingående momsen på det gjorda avdraget. Enligt Skatteverket kan en konstaterad kundförlust bero på att kunden saknar betalningsförmåga eller på att fordran är omöjlig att driva in. Vid en bedömning om det föreligger en konstaterad kundförlust ska hänsyn tas till samtliga relevanta omständigheter i det enskilda fallet. Som huvudregel ska säljaren göra sannolikt att kunden inte har möjlighet att betala skulden. Så är normalt fallet band annat om köparen är försatt i konkurs eller då säljaren har överlämnat fordran till Kronofogdemyndigheten, efter det att de har upprättat en utredningsrapport av vilken det framgår att köparen saknar tillgångar att fullt ut betala skulden.


På grund av osäkerheten vid bedömningen om det föreligger en konstaterad kundförlust som innebär att den tidigare utgående momsen går att begära tillbaka i skattedeklarationen, rekommenderas att man alltid gör ett ”öppet yrkande” vid begäran av nedsättning av den utgående momsen.

Nyhetsarkiv

 • Är medlemsavgifter avdragsgilla?

  Medlemsavgifter till föreningar är normaltsätt inte avdragsgilla. Om föreningen har ett särskilt servicebolag som utför direkta tjänster åt medlemmarna, får du normalt dra av avgiften till servicebolaget (vad som är medlemsavgift och vad som är serviceavgift framgår normalt av fakturan).

  Läs mer
 • Avdragsrätt för terminalglasögon

  Om du bekostar en anställds terminalglasögon är det en skattefri förmån. Förutsättningen är att den anställde behöver dem i sitt arbete vid en dator.

  Läs mer
 • Avdragsrätt för förebyggande behandling och rehabilitering

  Från och med den 1 juli 2018 har skattefriheten för icke offentligt finansierad hälso- och sjukvård slopats. Däremot är förmån av rehabilitering och förebyggande behandling fortfarande skattefri. Detta gäller även för enskilda näringsidkare.

  Läs mer