Företrädaransvar

En företrädare för ett bolag som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har betalat bolagets skatteskulder kan tillsammans med bolaget bli skyldig att betala skatten. Finns det särskilda skäl kan företrädaren helt eller delvis befrias från betalningsskyldigheten.

Det är bolaget som primärt är betalningsansvarig. Företrädaransvaret gäller för att täcka bristen vilket innebär att företrädaren har rätt att återkräva bolaget på beloppet.

En grundläggande förutsättning för att en företrädare ska bli betalningsskyldig för ett bolags skatter och avgifter är att dessa inte har betalats och att det senast på förfallodagen inte heller har vidtagits verksamma åtgärder för att få tillstånd en samlad avveckling av bolagets skulder. Med verksamma åtgärder menas bland annat ansökan om konkurs eller företagsrekonstruktion. 

De nuvarande reglerna har kritiserats för att de har tillämpats för restriktivt. En utredning har nu tillsats för att bland annat förbättra möjligheten för fungerande företag att kunna fortsätta sin verksamhet utan att behöva avvecklas på grund av risken att företrädarna annars blir betalningsansvariga. Förslagen i utredningen har nu mynnat ut i mer eller mindre redan fastställd praxis inom området. Utredningen tar dock fram förslag på rådrum vilket troligtvis kan vara till nytta för vissa fungerande företags överlevnad.

Nyhetsarkiv

 • Åtgärder på skatteområdet med anledning av coronaviruset

  Många arbetsgivare drabbas nu av ett plötsligt inkomstbortfall samtidigt som kostnaderna för anställda kvarstår.

  Läs mer
 • Är sommarpresenten till din kund avdragsgill?

  Reklam och representationsgåvor är avdragsgilla med högst 300 kr ex moms.

  Läs mer
 • Är medlemsavgifter avdragsgilla?

  Medlemsavgifter till föreningar är normaltsätt inte avdragsgilla. Om föreningen har ett särskilt servicebolag som utför direkta tjänster åt medlemmarna, får du normalt dra av avgiften till servicebolaget (vad som är medlemsavgift och vad som är serviceavgift framgår normalt av fakturan).

  Läs mer
 • Avdragsrätt för terminalglasögon

  Om du bekostar en anställds terminalglasögon är det en skattefri förmån. Förutsättningen är att den anställde behöver dem i sitt arbete vid en dator.

  Läs mer
 • Avdragsrätt för förebyggande behandling och rehabilitering

  Från och med den 1 juli 2018 har skattefriheten för icke offentligt finansierad hälso- och sjukvård slopats. Däremot är förmån av rehabilitering och förebyggande behandling fortfarande skattefri. Detta gäller även för enskilda näringsidkare.

  Läs mer